ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

     Α. Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται κάθε τριετία στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ή έκτακτα όσες φορές το Δ.Σ αποφασίσει. Επίσης συγκαλείται όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που αναφέρονται στο καταστατικό.

     Β. Το Δ.Σ το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

     Γ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Τακτική Συνέλευση.

     Δ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη. Τα εννέα μέλη από το Δ.Σ και τα υπόλοιπα έξη (6) εκλέγονται από την Γενική Τακτική Συνέλευση.

     Ε. Η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Τακτική Συνέλευση.

   ΣΤ. Η Επιτροπή Ορισμού η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του Δ.Σ και συγκροτείται με απόφασή του.

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

     Οι κατηγορίες στις οποίες τοποθετούνται οι κριτές με βάση την αξιολόγηση τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης είναι πέντε.

     Α. ΚΡΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

        Οι κριτές που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία έχουν συμμετοχή σε αγώνες Διεθνείς και σε αγώνες Α1-ΕΟΚ1-ΕΟΚ2. Επίσης συμμετέχουν σε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ, σε αγώνες κυπέλλου και σε όλα τα τουρνουά και φιλικά.

     Β. ΚΡΙΤΕΣ Α1

        Οι κριτές που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία έχουν συμμετοχή σε αγώνες της Α1 (ΕΣΑΚE) και σε αγώνες ΕΟΚ1-ΕΟΚ2. Επίσης συμμετέχουν σε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ, σε αγώνες κυπέλλου και σε όλα τα τουρνουά και φιλικά εκτός των Διεθνών αγώνων.

     Γ. ΚΡΙΤΕΣ ΕΟΚ1

        Οι κριτές που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία έχουν συμμετοχή σε όλους τους αγώνες της ΕΟΚ (Α2-Εθνικά πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών - αγώνες κυπέλλου της κατηγορίας ΕΟΚ). Επίσης συμμετέχουν σε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ, σε αγώνες κυπέλλου και σε όλα τα τουρνουά και φιλικά εκτός των Διεθνών και ομάδων Α1.

     Δ. ΚΡΙΤΕΣ ΕΟΚ 2

        Οι κριτές που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία έχουν συμμετοχή σε αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων Β' + Γ' Ανδρών & Α2 Γυναικών.Επίσης συμμετέχουν σε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ, σε αγώνες κυπέλλου και σε όλα τα τουρνουά και φιλικά εκτός αυτών που συμμετέχουν ομάδες Α2 Ανδρών και Α1 Γυναικών. καθώς και των Διεθνών και ομάδων Α1.

     Ε. ΚΡΙΤΕΣ ΕΣΚΑ

        Οι κριτές που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι οι κριτές εκείνοι που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Α,Β,Γ και Δ που αναφέρονται παραπάνω. Είναι κριτές ΕΣΚΑ και συμμετέχουν σε αγώνες όλων των τοπικών πρωταθλημάτων - σε αγώνες κυπέλλου με ομάδες επιπέδου ΕΣΚΑ - σε φιλικά και τουρνουά του ιδίου επιπέδου.

        Το Δ.Σ είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την βαρύτητα - αξιολόγηση  όλων των φιλικών παιχνιδιών - διεθνών τουρνουά και τουρνουά γενικά.

        Όλοι οι κριτές έχουν ταυτότητα μέλους στην οποία αναγράφεται ο αριθμός μητρώου και η κατηγορία αξιολόγησης στην οποία ανήκουν.

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

        Για την εξέλιξη των κριτών στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

     Α. ΚΡΙΤΕΣ ΕΣΚΑ

        Οι κριτές της κατηγορίας αυτής αξιολογούνται στις κατηγορίες των τοπικών πρωταθλημάτων με εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης και απόφαση του Δ.Σ. Έτσι στην κατηγορία αυτή παίζουν :

          α. Οι νέοι κριτές, στα μικρά πρωταθλήματα (παίδων - εφήβων, κορασίδων - νεανίδων).

          β. Οι αξιολογημένοι κριτές με βαθμολογία 80 - 100, σε όλα τα πρωταθλήματα και το κύπελλο.

        Για να αξιολογηθούν σε μεγαλύτερη κατηγορία οι κριτές αυτής της παραγράφου πρέπει να έχουν παίξει στην ΕΣΚΑ 3 χρόνια, να έχουν κάνει το λιγότερο 450 αγώνες, να έχουν βαθμολογία αξιολόγησης 100 και να περάσουν με επιτυχία το γραπτό TEST της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση αποτυχίας έχουν την δυνατότητα να επαναλάβουν το γραπτό TEST στις 3 επόμενες εξεταστικές περιόδους δηλαδή τέσσερις φορές συνολικά.

     Β. ΚΡΙΤΕΣ ΕΟΚ 2 (Συμμετοχή σε αγώνες Β' + Γ΄ ανδρών - Α2 γυναικών)

        Οι κριτές που παίζουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να έχουν βαθμολογία 90 - 100. Προκειμένου να αξιολογηθούν στην επόμενη κατηγορία πρέπει να έχουν παίξει δύο (2) χρόνια ΕΟΚ 2 να έχουν βαθμολογία αξιολόγησης 100 (άριστη) και να προταθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

      Γ. ΚΡΙΤΕΣ ΕΟΚ 1 ( Συμμετοχή σε όλους τους αγώνες ΕΟΚ)

        Οι κριτές που παίζουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να έχουν βαθμολογία 90 - 100. Προκειμένου να αξιολογηθούν στην επόμενη κατηγορία πρέπει να έχουν παίξει δύο (2) χρόνια ΕΟΚ 1 να έχουν βαθμολογία αξιολόγησης 100 (άριστη) και να περάσουν με επιτυχία το γραπτό TEST της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ο αριθμός των αξιολογημένων κριτών σε αυτήν την κατηγορία δεν θα υπερβαίνει τους 90. Σε περίπτωση αποτυχίας έχουν την δυνατότητα να επαναλάβουν το γραπτό TEST στις 3 επόμενες εξεταστικές περιόδους δηλαδή τέσσερις φορές συνολικά.

     Δ. ΚΡΙΤΕΣ Α1

        Οι κριτές που βρίσκονται σ' αυτή την κατηγορία πρέπει να έχουν άριστη βαθμολογία (100). Για να ανέβουν στην επόμενη κατηγορία των Κριτών Διεθνών αγώνων χρειάζεται να έχουν τρία (3) χρόνια στην κατηγορία Α1, να γνωρίζουν ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά) και να περάσουν επιτυχώς το γραπτό TEST της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Ο αριθμός των αξιολογημένων κριτών σε αυτήν την κατηγορία δεν θα υπερβαίνει τους 70. Σε περίπτωση αποτυχίας έχουν την δυνατότητα να επαναλάβουν το γραπτό TEST και την πρώτη (1) επόμενη εξεταστική περίοδο δηλαδή δύο (2) φορές συνολικά.

     Ε. ΚΡΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

        Οι κριτές που είναι σ' αυτή την κατηγορία πρέπει να έχουν άριστη βαθμολογία (100).
Ο αριθμός των αξιολογημένων κριτών σ' αυτή την κατηγορία δεν θα υπερβαίνει τους 50.

        Τα TEST αξιολόγησης γίνονται στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που θα κρίνει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα αποφασίσει το Δ.Σ, μπορεί να γίνει και άλλη χρονική στιγμή κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

        Οι Πίνακες αξιολόγησης των κριτών συντάσσονται και ανακοινώνονται από το Δ.Σ στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα κρίνει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα αποφασίσει το Δ.Σ μπορεί ο κριτής να αλλάξει κατηγορία κατά την διάρκεια της περιόδου.

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

          ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

        Η Επιτροπή Αξιολόγησης βλέπει όλους τους κριτές σε όλα τα παιχνίδια και σε όλα τα πρωταθλήματα που συμμετέχουν. Αντικειμενικός στόχος της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι κάθε κριτής να αξιολογηθεί τρεις φορές σε κάθε θέση της γραμματείας και από διαφορετικό αξιολογητή.
Μετά από κάθε αξιολόγηση κριτή συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης με βάση τα παρακάτω κριτήρια.

  Βαθμοί
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 20
ΣΤΟΛΗ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 10-10-10
ΓΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 30
ΣΗΜΑΤΑ - ΣΦΥΡΙΓΜΑΤΑ 20

Σύνολο :

100

        ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΚΑ

        ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

        ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (60) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ.
                              Α1: ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (60) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ.
              ΕΟΚ 1 - ΕΟΚ 2: ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (30) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ.
            ΕΣΚΑ (ΚΛΕΙΣΤΑ): ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (20) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ.
           ΕΣΚΑ (ΑΝΟΙΚΤΑ): ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (20) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ.

        Το κριτήριο ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΚΑ θα κρίνεται από τις καταστάσεις παρουσίας των κριτών και θα αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
        Οι κριτές αξιολογούνται από αξιολογητές που ανήκουν στην ίδια η μεγαλύτερη κατηγορία από αυτούς, στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση αφορά ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΣΤΟΛΗ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ είναι δυνατόν να γίνει και από αξιολογητή χαμηλότερης κατηγορίας.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

     Α. Για να συμμετέχει κριτής - μέλος σε αγώνες, ΔΙΕΘΝΕΙΣ, Α1, ΕΟΚ 1, ΕΟΚ 2 , ΕΣΚΑ, ΤΟΥΡΝΟΥΑ, ΦΙΛΙΚΟΥΣ πρέπει να καταθέσει μέχρι την ορισθείσα από το Δ.Σ ημερομηνία ,την Δήλωση Ενέργειας η οποία γίνεται δεκτή μόνο όταν:

          1. Ο κριτής - μέλος είναι ταμειακά τακτοποιημένος, δηλαδή δεν χρωστάει την συνδρομή του και έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές και έκτακτες εισφορές. Η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής πρέπει να γίνεται έως την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

          2. Ο κριτής - μέλος δεν είναι τιμωρημένος από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΣΚΚΑ ή τα Π.Σ της ΕΟΚ - ΕΣΚΑ.

     Β. Οι κριτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να φορούν την στολή και το σήμα του Συνδέσμου.

     Γ. Κριτής που αρνείται τον ορισμό του σε αντίθεση με την δήλωση ενέργειας του, σε πάνω από πέντε (5) αγώνες τον μήνα για την ΕΣΚΑ και δύο (2) για Α1- ΕΟΚ 1 - ΕΟΚ 2 και Διεθνή. Τότε για το πρώτο αποκλείεται από τα προγράμματα του επόμενου μήνα για το δεύτερο πέφτει στην κατώτερη κατηγορία (ΕΣΚΑ) γι' αυτήν την αγωνιστική περίοδο που έγιναν οι αρνήσεις.

     Δ. Οι κριτές που ανήκουν στην Α και Β κατηγορία (Διεθνών Αγώνων - Α1) πρέπει να κάνουν το ελάχιστο οκτώ (8) αγώνες κατηγοριών ΕΣΚΑ τον μήνα . Μόνο τότε έχουν δικαίωμα αξιολόγησης - συμμετοχής στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στην κατηγορία τους. Δεν προσμετρούνται τα τουρνουά και οι φιλικοί αγώνες.

        Οι κριτές που ανήκουν στην Γ και Δ κατηγορία (ΕΟΚ1-ΕΟΚ2) πρέπει να κάνουν το ελάχιστο δώδεκα (12) αγώνες ΕΣΚΑ τον μήνα . Μόνο τότε έχουν δικαίωμα αξιολόγησης - συμμετοχής στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στην κατηγορία τους. Δεν προσμετρούνται τα τουρνουά και οι φιλικοί αγώνες.

        Οι κριτές που ανήκουν στην Ε κατηγορία (ΕΣΚΑ) πρέπει να κάνουν το ελάχιστο 20 αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων τον μήνα . Μόνο τότε εδραιώνουν δικαίωμα αξιολόγησης για την επόμενη κατηγορία.
Τα μέτρα της παραγράφου Δ μπορούν με απόφαση του Δ.Σ και μόνο, να αρθούν κατά την διάρκεια της περιόδου.

     Ε. Κριτής που έχει σταματήσει την ενεργό δράση έως ένα χρόνο (1) όταν επανέλθει θα ενταχθεί στην κατώτερη κατηγορία (ΕΣΚΑ) για δύο μήνες, στην συνέχεια θα αξιολογηθεί και αν πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας που ήταν επανέρχεται σ' αυτήν σταδιακά.
        Κριτής που έχει σταματήσει την ενεργό δράση πάνω από ένα (1) χρόνο και μέχρι δύο (2) χρόνια όταν επανέλθει θα ενταχθεί στην κατώτερη κατηγορία (ΕΣΚΑ) ένα χρόνο, στην συνέχεια θα αξιολογηθεί και αν πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας που ήταν επανέρχεται σ' αυτήν σταδιακά.
        Κριτής που έχει σταματήσει περισσότερο από δύο (2) χρόνια και πάντα ανάλογα με τα χρόνια αποχής, αξιολογείται με εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και απόφαση του Δ.Σ.

   ΣΤ. Οι κριτές ορίζονται μόνο από τον Σύνδεσμο σε φιλικά παιχνίδια - τουρνουά κλπ και δεν επιτρέπεται σε κανένα μέλος να κάνει συμφωνίες με σωματεία και άλλους φορείς.

     Ζ. Κριτές που παραμελούν τα καθήκοντα τους κατά την διάρκεια των αγώνων, παρακάμπτουν τα όργανα του Συνδέσμου με οποιονδήποτε τρόπο και γενικά δυσφημούν τον Σύνδεσμο με τις ενέργειες τους. Παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για παράβαση του Καταστατικού και του παρόντος κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 6

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

     Α. ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (Εφήβων, παίδων, γυναικών, κορασίδων κλπ)
FINAL FOUR-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

     Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

          1. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σ' αυτούς τους αγώνες είναι οι κριτές να είναι εν' ενεργεία διεθνείς για πέντε (5) συνεχόμενα χρόνια.
           Οι κριτές που έχουν λιγότερο από πέντε (5) χρόνια διεθνείς θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στην θέση του βοηθού σημειωτή ύστερα από απόφαση του Δ.Σ και ανάλογα με τον αριθμό των αγώνων και την σημασία της διοργάνωσης.
          2. Στους ορισμούς τηρείται σειρά προτεραιότητας, χρησιμοποιούνται πρώτα οι κριτές που για πρώτη φορά έχουν συμμετοχή σε τέτοια διοργάνωση. Στην συνέχεια ο αριθμός θα συμπληρώνεται με εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν κατά το παρελθόν σε ίσης βαρύτητας διοργανώσεις. Το κριτήριο της άριστης αξιολόγησης στους παραπάνω κριτές θεωρείται απολύτως απαραίτητο.

      Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

        Αφού διαμορφωθεί ο πίνακας ονομάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής , στην συνέχεια θα συντάσσεται από το Δ.Σ ο τελικός πίνακας συμμετοχής με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και τον αναγκαίο αριθμό συμμετεχόντων. Αν στον τελικό πίνακα αξιολόγησης συμμετέχουν κριτές που στο παρελθόν είχαν συμμετοχές σε μικρό ή μεγάλο τελικό τότε αποκλείονται από αυτούς τους δύο αγώνες.

        Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό θα επιλύεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. .

          Ο ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 28-3-2007.

     
  << κεντρική σελίδα ^
αρχή
σελίδας